www.yangsheng.ru
A C D G H J L M
ca da ga ha ji la ma
ai cai dai i gai hai jia k lai mai
an can dan en gan han jian kai lan man
ang cang dang r gang hang jiang kan lang mang
ao cao dao g hao jiao kang lao mao
ce de g he jie kao le mei
cen dei gei hei jin ke lei men
ceng den gen hen jing ken leng meng
cha deng geng heng jiong keng li mi
B chal di F gong hong jiu kong lia mian
ba chan dian fa gou hou xoy ju kou lian miao
bai chang diao fan gu hu xy juan ku liang mie
ban chao die fang gu hua jue kua liao min
bang che ding fei guai huai jun kuai lie ming
bao chen diu fen guan huan kuan lin miu
bei cheng dong feng guang huqng kuang ling mo MO
ben chi dou fo gui hui kui liu mou
beng chong du fou gun hun kun long mu
bi chou duan fu guo huo kuo lou
bian chu dui lu
biao chua dun
bie chuai duo luan
bin chuan lüe
bing chuang lun
bo chui luo
bu chun
chuo
ci
cong
u
u
cuan
cui
cun
u
N Q S T W Z
na o qi sa ta wa xi za
nai ou oy qia sai tai wai xia zai
nan qian son tan wan xian zan
nang qiang sang tang wang xiang zang
nao qiao sao tao wei xiao zao
ne qie se te wen xie ze
nei qin sen teng weng xin zei
nen qing seng ti wo xing zen
neng qiong sha tian wu xiong zeng
ni qiu shai tiao xiu zha
nian qu shan tie xu zhai
niang quan shang ting xuan zhan
niao que shao tong xue zhang
nie qun she tou xun zhao
nin shel tu zhe
ning shen tuan zhen
niu P R sheng tui Y zheng
nong pa ran shi tun a zhi
nou pai rang shou tuo yan zhong
nu pan rao shu yang zhou
pang re shua yao zhu
nuan n shuai ye e zhua
pei reng shuan yi zhuai
nuo pen i shuang yin zhuan
peng rong shui ying zhuang
pi rou shun yo zhui
pian ru shuo o yong zhun
piao ruan si you zhuo
pie rui song yu zi
pin run sou coy yuan zong
ping ruo su cy yue zou
po suan yun zu
pou sui zuan
pu sun zui
suo eo zun
zuo